Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Rekrutacja

Historia Katedy Geologii Ogólnej i Geoturystyki

Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej

Kateda Geologii Ogólnej i Geoturystyki swoimi początkami sięga roku 1920, kiedy to na Wydziale Górniczym AG powstał Zakad Geologii Ogólnej i Paleontologii, a następnie w 1926 roku samodzielny Zakład Geologii Ogólnej kierowany przez prof. Walerego Goetla. W 1951 roku, po reorganizacji Uczelni i powołaniu Wydziału Geologiczno - Poszukiwawczego, Zakad Geologii Ogólnej funkcjonował w obrębie Katedry Geologii, początkowo pod kierownictwem prof. Walerego Goetla, a od roku 1960 - prof. Henryka Świdziskiego. W ramach kolejnych reorganizacji Wydziału w 1969 roku, otrzymał nazwę Zakładu Geologii Dynamicznej i znalazł się w obrębie Instytutu Geologii Regionalnej i Złóż Węgli. Kierownikiem Zakadu i dyrektorem Instytutu został docent Janusz Kotlarczyk. W roku 1974, Zakład otrzymał nazwę Geologii Ogólnej i Matematycznej i wszedł w struktury (w trakcie kolejnej reorganizacji) Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych. W 1992 roku Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy zmienił nazwę na Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład stał się samodzielną jednostką. Od chwili powstania powstania, jego pracownicy prowadzili zajęcia (wykady, ćwiczenia, ćwiczenia terenowe) z zakresu podstawowych nauk geologicznych: Geologii ogólnej, Geologii dynamicznej, Zarysu geologii, Nauk o Ziemi, Podstaw geologii, Geologii, Mineralogii i Petrografii. Pracownicy Zakładu Geologii Ogólnej i Matematycznej prowadzili takżee zajęcia dla słuchaczy studium doktoranckiego w zakresie metod matematycznych i informatycznych w geologii. Po Profesorze Kotlarczyku, kierownikiem Zakładu został dr hab. in. Tadeusz Słomka, prof. AGH.

Trzon działalności dydaktycznej Zakadu stanowiły zajęcia prowadzone dla studentów studiów dziennych i zaocznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydziau Górniczego, Wydziau Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz studentów Studium Techniczno-Przyrodniczego na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. Dla studentów macierzystego Wydziału, Katedra prowadziła wykłady i ćwiczenia ze statystyki i matematyki oraz ćwiczenia terenowe z geologii ogólnej i dynamicznej w kilku rejonach kraju o zróżnicowanej budowie geologicznej. (monoklina śląsko-krakowska, Karpaty fliszowe, pieniński pas skałkowy, Sudety, synekliza perybałtycka, okazjonalnie take Tatry). W kolejnych latach powołano, z inicjatywy i przy znacznym udziale pracowników Katedry specjalności geoturystyka i geoinformatyka. W tamtym okresie, dla specjalności geoturystyka i geoinformatyka pojawiły się nowe przedmioty prowadzone przez pracowników: Atrakcje geoturystyczne Polski i Świata, Systemy komputerowe w turystyce, Krajobrazy Ziemi, Wybrzeża morskie, Metody matematyczne w geologii, Modelowanie numeryczne w geologii, Reprezentatywne opróbowanie geologiczne, Metody matematyczne w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż, Programowanie w systemie Visual Basic, Rozpoznawanie obrazów i sieci neuronowe w naukach o Ziemi.

Studenci niektórych specjalności mogą brać udział w zajęciach z zakresu: sedymentologii, morskiej geologii zołożowej, geotektonicznych podstaw poszukiwań złóż, z zakresu geologii matematycznej: metody matematyczne w geologii (także dla studentów UJ), metody matematyczne w poszukiwaniach złóż. Pracownicy Katedry prowadzili liczne przedmioty fakultatywne cieszcące się dużym zainteresowaniem studentw Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, a także innych Wydziałów AGH i UJ: w zakresie komputerowego wspomagania badań geologicznych i w zakresie nauk o Ziemi: glacjologia, geologia planetarna, a także z innych dziedzin: archeoastronomia, absolwent WGGiOŚ biznesmenem.

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

W trakcie kolejnej reorganizacji w 2006 roku, w wyniku połączenia z Zakładem Ochrony Środowiska oraz częścią pracowników Zakładu Stratygrafii i Geologii Regionalnej, Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej utworzył Zakad Geologii Podstawowej i Ochrony Środowiska, który szybko, w 2007 roku został przemianowany na Katedrę Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki. Jej pierwszym kierownikiem (2007-2011) został prof. dr hab. in. Tadeusz Słomka.

W roku 2011, Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki została przekształcona w Katedrę Geologii Ogólnej i Geoturystyki. Obecnie stanowisko kierownika Katedry piastuje dr hab. in. Marek Doktor.

 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej