Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Rekrutacja

Geotectonics, local and regional paleogeography

Mapy paleogeograficzne ilustrują geodynamiczną ewolucję Ziemi od prekambru do dnia dzisiejszego karbonu, to jest rozrost (spreding), tworzenie i zamykanie się oceanów, kolizje kontynentów, oraz tworzenie się nowych superkontynentów. Mapy konstruowane saprzy użyciu programów PLATES, PALEOMAP i GPlates w oparciu o elektroniczny bank danych, który zawiera współczesne granice płyt, izochrony oceanicznych anomalii magnetycznych, linie spękań oceanicznych, dane batymetryczne, dane altymetryczne SEASAT i GEOSAT, granice oceanów i kontynentów oraz kontynentalne elementy tektoniczne. Informacje litologiczne zostały również zawarte w banku danych w formacie PALEOMAP i rotowane razem z płytami. Wulkanity znaczące działalność plam gorąca służą jako reper przy określaniu paleodługości geograficznej. Dane paleomagnetyczne posłużyły dla oznaczenia paleoszerokości geograficznej. Przy wykonywaniu map palinspastycznych wykorzystuje się informacje z szeregu globalnych i megaregionalnych prac geologicznych i paleogeograficznych.

Paleogeografia Karpat jest odtwarzana w oparciu o globalne modele tektoniki płyt Modelowanie palinspastyczne i konstrukcja map paleolitofacjalnych umożliwiły wyróżnienie szeregu elementów paleogeograficznych istniejących w okresie ewolucji Karpat w fanerozoiku. Obecna praca koncentruje się na elementach ważnych dla zrozumienia paleogeografii Zachodnich Karpat zewnętrznych od jury do neogenu w nawiązaniu do litostratygrafii różnych stref facjalnych i opracowania skał macierzystych tworzących się w tym okresie. Odtwarza się również prekambryjski i paleozoiczne Protokarpaty. Ich rekonstrukcja paleogeograficzna i paleozoiczna ewolucja tektoniczna oparta jest na analizie skał krystalicznych z utworów Karpat Zewnętrzych. Prowadzone badania pozwalają na szczegółowe ustalenia elementów paleogeograficznych, do jakich należały Protokarpaty w paleozoiku i prekambrze, odtworzenia procesów ewolucji tektonicznej obszaru protokarpackiego w paleozoiku, ustalenie, czy ostateczna konsolidacja elementów Protokarpat jest wynikiem orogenezy waryscyjskieji wiąże się z zamknięciem Oceanu Rei oraz - określenia tempa procesów geologicznych zachodzących w związku z ewolucją oceanu Rei. Globalne mapy paleogeograficzne są rownież konstruowane aby wspomóc badania nad potencjałem paleozoicznych, w szczególności ordowickich i sylurskich łupków, bogatych w substancję organiczną. W tym celu konstruuje się szczegółowe mapy paleogeograficzne dla ośmiu przedziałów czasowych w obrębie paleozoiku. Mapy te zawierają informacje dotyczące tektoniki płyt i paleośrodowiska w czasie kambru, ordowiku, syluru, dewonu i karbonu

 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej