Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

25 października 2018 roku odbyła się uroczysta Sesja Naukowa w pierwszą rocznicę śmierci prof. dr. hab. inż. Janusza Kotlarczyka (1931 – 2017).

prof. dr. hab. inż. Janusz Kotlarczyk

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za udział w Sesji. Wygłoszone referaty mogą zostać wydane w specjalnym zeszycie czasopisma Annales Societatis Geologorum Poloniae poświęconym pamięci prof. dr. hab. inż. Janusza Kotlarczyka. Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt z sekretariatem katedry.Rekrutacja

Geotectonics, local and regional paleogeography

Mapy paleogeograficzne ilustrują geodynamiczną ewolucję Ziemi od prekambru do dnia dzisiejszego karbonu, to jest rozrost (spreding), tworzenie i zamykanie się oceanów, kolizje kontynentów, oraz tworzenie się nowych superkontynentów. Mapy konstruowane saprzy użyciu programów PLATES, PALEOMAP i GPlates w oparciu o elektroniczny bank danych, który zawiera współczesne granice płyt, izochrony oceanicznych anomalii magnetycznych, linie spękań oceanicznych, dane batymetryczne, dane altymetryczne SEASAT i GEOSAT, granice oceanów i kontynentów oraz kontynentalne elementy tektoniczne. Informacje litologiczne zostały również zawarte w banku danych w formacie PALEOMAP i rotowane razem z płytami. Wulkanity znaczące działalność plam gorąca służą jako reper przy określaniu paleodługości geograficznej. Dane paleomagnetyczne posłużyły dla oznaczenia paleoszerokości geograficznej. Przy wykonywaniu map palinspastycznych wykorzystuje się informacje z szeregu globalnych i megaregionalnych prac geologicznych i paleogeograficznych.

Paleogeografia Karpat jest odtwarzana w oparciu o globalne modele tektoniki płyt Modelowanie palinspastyczne i konstrukcja map paleolitofacjalnych umożliwiły wyróżnienie szeregu elementów paleogeograficznych istniejących w okresie ewolucji Karpat w fanerozoiku. Obecna praca koncentruje się na elementach ważnych dla zrozumienia paleogeografii Zachodnich Karpat zewnętrznych od jury do neogenu w nawiązaniu do litostratygrafii różnych stref facjalnych i opracowania skał macierzystych tworzących się w tym okresie. Odtwarza się również prekambryjski i paleozoiczne Protokarpaty. Ich rekonstrukcja paleogeograficzna i paleozoiczna ewolucja tektoniczna oparta jest na analizie skał krystalicznych z utworów Karpat Zewnętrzych. Prowadzone badania pozwalają na szczegółowe ustalenia elementów paleogeograficznych, do jakich należały Protokarpaty w paleozoiku i prekambrze, odtworzenia procesów ewolucji tektonicznej obszaru protokarpackiego w paleozoiku, ustalenie, czy ostateczna konsolidacja elementów Protokarpat jest wynikiem orogenezy waryscyjskieji wiąże się z zamknięciem Oceanu Rei oraz - określenia tempa procesów geologicznych zachodzących w związku z ewolucją oceanu Rei. Globalne mapy paleogeograficzne są rownież konstruowane aby wspomóc badania nad potencjałem paleozoicznych, w szczególności ordowickich i sylurskich łupków, bogatych w substancję organiczną. W tym celu konstruuje się szczegółowe mapy paleogeograficzne dla ośmiu przedziałów czasowych w obrębie paleozoiku. Mapy te zawierają informacje dotyczące tektoniki płyt i paleośrodowiska w czasie kambru, ordowiku, syluru, dewonu i karbonu

 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej