Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Rekrutacja

Sedymentologia i Tektonika Karpat

W dziedzinie badań nad litologią, sedymentologią, stratygrafią i ochroną przyrody Karpat ukazało się wiele monografii i artykułów, często w renomowanych czasopismach. Pracownicy Zakładu brali także udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. W ostatnich latach do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć prace poświęcone litostratygrafii jednostki skolskiej, sedymentologii formacji osadowych serii śląskiej, skolskiej i pienińskiego pasa skałkowego. Niemniej ważnym kierunkiem badawczym było wszechstronne badania skał diatomitowych Karpat, uwieńczone rozpoznaniem kilku złóż oraz prace poświęcone rozpoznaniu wgłębnych struktur karpackich za pomocą metod geofizyczno-geologicznych. Pracownicy Zakładu oprócz badań nad geologią Karpat prowadzili również prace poświęcone sedymentacji i diagenezie skał węglanowych monokliny śląsko-krakowskiej, sedymentacji osadów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego o Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, rozpoznania struktur wgłębnych Zagłębia Lubelskiego. W ramach tego nurtu badawczego Zakład organizował lub współorganizował trzy zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, dwie konferencje Paleontologów Polskich, jedną konferencję naukową sekcji sedymentologicznej PTG, trzy konferencje poświęcone diatomitom karpackim. Kierownik Zakładu prof. Janusz Kotlarczyk z kilkoma pracownikami współorganizował XIII Kongres Karpacko - Bałkańskiej Assocjacji Geologicznej w Krakowie w 1985 roku.

 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej